Volg ons op Linkedin

Linkedin

Forward is: een advocaat die de weg weet in het bestuursrecht

650x215 0023 bdf9558

Overheid

Het bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen overheid en particulieren of ondernemingen. Bestuursrecht is een breed en ingewikkeld rechtsgebied. Binnen dit rechtsgebied kunt u als particulier of ondernemer al snel de weg kwijt raken. Dat is niet wenselijk omdat de besluiten die de overheid neemt vergaande gevolgen kunnen hebben. Neem bijvoorbeeld het intrekken van een vergunning waardoor de bedrijfsactiviteiten moeten stoppen. Of de verplichting om grote investeringen te doen om aan een voorschrift te voldoen.

Forward Advocaten navigeert gericht en snel

Stel de overheid constateert bij u een overtreding op regelgeving. U ontvangt dan doorgaans een vooraanschrijving. Zie dat als waarschuwing of vooraankondiging van  een (bestuursrechtelijke) sanctie. Zaak is om snel te handelen door een zienswijze in te dienen. Forward Advocaten kan dat voor u opstellen en indienen. In een zienswijze voert u aan waarom u het niet eens bent met het voorgenomen besluit. Bijvoorbeeld omdat er volgens u geen sprake is van een overtreding. Of u voert argumenten aan om tot een ander besluit te komen of om meer tijd te krijgen om de gewenste maatregelen te nemen. Forward weet door jarenlange praktijkervaring welke argumenten aan te voeren voor veranderingen in het voorgenomen besluit of voor het volledig afzien van het besluit. In een aantal gevallen moet u een zienswijze indienen om het recht te beschermen om in beroep te gaan tegen een besluit. Wacht daarom niet met het inschakelen van een advocaat totdat een besluit met sanctie wordt opgelegd.

Bezwaar maken tegen een opgelegde sanctie

Indien u onverhoopt toch een sanctie krijgt, kunt u daartegen in beroep gaan met een bezwaarschrift. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een goed onderbouwd bezwaarschrift. Dat begint met een analyse van de rechtmatigheid van het bestuursbesluit. Op basis daarvan voeren wij in het bezwaarschrift relevante argumenten aan tegen het genomen besluit. Het is wel zaak dit snel (de bezwaartermijn is immers zes weken en soms zelfs korter) en correct te doen. Fouten die in de bezwaarfase worden gemaakt, zijn later niet meer recht te zetten. Snelheid is bovendien van belang vanwege de soms grote gevolgen. Stel dat u vanwege de sanctie uw bedrijfsactiviteiten moet beëindigen of tijdelijk stopzetten, dan telt elke dag. Forward Advocaten snapt die urgentie en handelt daarnaar.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunnen wij namens u daartegen procederen bij de bevoegde rechter. Ook hier geldt dat het van belang is dat u een advocaat heeft die weet wat te doen om bijvoorbeeld het besluit terug te draaien of om een vergunning in te trekken.

Preventief kunt u veel voorkomen

Bedrijven hebben soms een keur aan vergunningen. Vergunningen voor verschillende zaken en met verschillende jaargangen. Maar voldoet die vergunning nog wel aan hoe uw gebouw nu is of aan uw huidige activiteiten? Door dit door te laten nemen door Forward Advocaten kunt u veel gedoe of erger voorkomen bij een controle. Per 1 januari 2023 is er een nieuwe omgevingswet. Dit is een veelomvattende wet met veel open normen en componenten als bestemmingsplan, vergunningen en milieuregels. Zaak is om goed in de gaten te houden wat de gevolgen van deze nieuwe wet voor uw bedrijfsvoering zijn. Forward Advocaten kan u adviseren.

De subsidie wordt ingetrokken. Wat nu?

Stel u krijgt als vereniging of stichting een subsidie van de overheid. Die subsidie is voor een bepaald doel en wordt gegeven met richtlijnen voor de besteding. Periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, moet u verantwoorden dat u de subsidie op een juiste wijze aangewend heeft. De overheid kan daar echter andere gedachten over hebben, en de subsidie intrekken of zelfs terugbetaling (van een deel) vorderen. Forward Advocaten toetst of dit rechtmatig is. Voordat wij bezwaar maken tegen het besluit of tegen de reikwijdte van het besluit, beoordelen wij in hoeverre u kansrijk bent. Wij zullen overigens niet snel een zaak als kansloos bestempelen. De gevolgen van mislopen en/of terugbetalen van subsidie zijn groot.

Bezwaar maken tegen een voorgenomen vergunningverstrekking

Stel de overheid wil een vergunning geven voor een windmolen nabij uw pand. Met voor u als “genot” geluidsoverlast en slagschaduw. Of de gemeente geeft toestemming om een puinbreekbedrijf te vestigen naast uw onderneming in precisietechnologie. In gevallen als deze kan Forward Advocaten namens u bezwaar maken. Ondanks dat er in deze gevallen vaak het algemeen belang wordt aangehaald en de overheid een partij is die en tijd en geld heeft, kunt u wel degelijk succesvol tegen een besluit in beroep gaan. Ook hier gaat het om de juiste argumenten aanvoeren en de juiste weg bewandelen.

Wij weten hoe de overheid werkt

Het beste bewijs hiervoor is dat wij in een aantal zaken voor de overheid optreden. Vaak zijn dat de meer ingewikkelde zaken waarvoor het bestuursrechtelijk specialisme van Forward Advocaten van belang is. Optreden namens de overheid is bijzonder. Het gaat dan niet om commerciële belangen maar de algemene belangen. Vaak spelen er ook politieke belangen en zijn er controlemechanismen. Forward Advocaten heeft daar kennis van en weet daar goed mee om te gaan.

Alstublieft, voor u: onze kennis over overheid.

Juridisch advies nodig voor overheidsvraagstukken?

Neem contact op met een van onze bestuursrecht specialisten!