Volg ons op Linkedin

Linkedin

Voortgang omgevingswetgeving

Forward week27blog 1

De ontwikkelingen inzake de stelselherziening van het Omgevingsrecht blijven elkaar snel opvolgen. Minister Ollongren van BZK, inmiddels weer in functie, zet vaart achter het proces en informeert bij Kamerbrief van 24 juni het parlement over de voortgang van het proces. Inmiddels is ook de Invoeringswet Omgevingsrecht in het Staatsblad verschenen. Internetconsultaties zijn recent opgestart van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet en het Besluit aanwijzing categorieën ontwikkelingen afdwingbare financiële bijdragen.

Kamerbrief over Voortgang Omgevingswet

Bij kamerbrief van 24 juni 2020 heeft de minister van BZK haar maandelijkse informatie over de voortgang van de Omgevingswet aan de Eerste en Tweede Kamer gezonden. De minister geeft aan dat zij en haar bestuurlijke partners het volle vertrouwen hebben dat de datum van 1 januari 2022 voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voldoende ruimte geeft om het wetgevingsproces af te ronden, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en met alle aspecten te kunnen oefenen. De minister geeft informatie over de voortgang op de onderdelen wetgevingDSO en implementatie. Daarnaast wordt in aparte paragrafen ingegaan op de onderwerpen monitoring en evaluatienulmeting rechtspraakparticipatie en financiën. Tevens gaat zij in op het door het parlement gevraagde tijdpad van de toegezegde informatie.

Kamerstukken I/II, 2019-2020, 33 118, nr. BF/14

Invoeringswet Omgevingswet

De Invoeringswet Omgevingswet is op 17 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Deze (omvangrijke) wet  zorgt voor een soepele overgang bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Invoeringswet bevat een vijftal hoofdstukken:

– Hoofdstuk 1 bevat talrijke aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingswet.

– Hoofdstuk 2 regelt een aantal wijzigingen van andere wetten, zoals onder meer (in alfabetische volgorde) de Awb, BW, Drinkwaterwet, Erfgoedwet, Gemeentewet, Waterschapswet, Waterwet, Luchtvaartwet, Wet luchtvaart, Wet milieubeheer, Wet veiligheidsregio’s en Woningwet.

– Hoofdstuk 3 trekt een 14-tal wetten in, zoals onder meer de Belemmeringenwet Privaatrecht,  Crisis- en herstelwet, Ontgrondingenwet, Tracéwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ammoniak en veehouderij, Wet geurhinder en veehouderij en Wet ruimtelijke ordening.

– Hoofdstuk 4 bevat bepalingen van Overgangsrecht, en wel in:

a. Afdeling 4.1 Algemene overgangsbepalingen lopende procedures besluiten. Dit betreft een vijftal algemene (en zeer relevante) overgangsbepalingen;

b. Afdeling 4.2 Overgangsbepalingen per onderwerp Omgevingswet. Deze onderwerpen hebben betrekking op overgangsbepalingen inzake omgevingsplannen, waterschapsverordeningen, omgevingsvisies, programma’s, omgevingsvergunningen, gedoogplichten, nadeelcompensatie, bestuurlijke sanctiebesluiten (handhaving), en de websites OLO en ruimtelijkeplannen.nl;

c. Afdeling 4.3 Overgangsbepalingen per ingetrokken of gewijzigde wet. Het betreft onder meer de Belemmeringenwet Privaatrecht, Crisis- en herstelwet, Erfgoedwet en Monumentenwet 1988, Tracéwet, Waterwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet luchtvaart, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening en Woningwet.

– Hoofdstuk 5 bevat tenslotte nog enkele slotbepalingen.

Stb. 2020, 172

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet

Deze ontwerpregeling is een uitwerking van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Met de ontwerpregeling worden onder meer de rekenregels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het Stelsel van de Omgevingswet. Deze regeling ligt van 8 juni tot 20 juli 2020 ter consultatie. Het is mogelijk om op alle onderdelen van de ontwerpregeling en de bijbehorende nota van toelichting een reactie in te brengen. De consultatie van deel 1 en deel 2 geldt alleen voor de AANVULLINGEN van de Omgevingsregeling, die met revisies zijn aangegeven.

Internetconsultatie.nl, 8 juni 2020

Besluit aanwijzing categorieën ontwikkelingen afdwingbare financiële bijdragen

In het kader van de Aanvullingswet/-Besluit grondeigendom Omgevingswet is dit ontwerp-Besluit tot stand gekomen (amendement Ronnes). Het Besluit geeft gemeenten de mogelijkheid om langs publiekrechtelijke weg financiële bijdragen voor aangewezen categorieën ontwikkelingen te verhalen op initiatiefnemers van bouwactiviteiten. Dit wordt geregeld in een wijziging van het Omgevingsbesluit. Het is mogelijk om een reactie in te brengen tot 7 juli 2020.

Internetconsultatie.nl, 9 juni 2020

Vragen over dit artikel? Neem contact op:

Spread the word. Share this post!