Volg ons op Linkedin

Linkedin

Goed nieuws voor mensen met een rechtsbijstandsverzekering

Forward week17 lit website

Op 31 maart jl. heeft het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) een uitspraak gedaan in een geschil tussen DAS Rechtsbijstand en haar verzekerde over de vrije advocatenkeuze.

Het geschil ontstond naar aanleiding van een rectificatieprocedure bij de kantonrechter tussen de verzekerde van DAS en de Nederlandse Triatlonbond (NTB) die onjuiste feiten over verzekerde had geplaatst op zijn website. De verzekerde mocht van DAS geen eigen advocaat kiezen. Het Kifid besliste dat de verzekerde, ook als er geen procedure aanhangig is of dreigt te worden, zelf een advocaat mag kiezen. Rechtsbijstandpolissen bevatten vaak een voorwaarde dat een dergelijke vrije keuze voor een advocaat er alleen is bij een procedure of een dreigende procedure (de zogenaamde beslissende fase), maar niet in de voorbereidende fase van een procedure.

Het Kifid verwijst in zijn beslissing naar jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie van onder andere 14 mei 2020 en heeft op basis daarvan overwogen dat het begrip ‘gerechtelijke procedure’ in de zin van artikel 201 van richtlijn 2009/138/EG niet kan worden beperkt door een onderscheid te maken tussen een voorbereidende fase en de beslissende fase. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorbereidende fase, valt onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’. DAS is het met de beslissing van het Kifid, zoals te verwachten viel, niet mee eens en gaat in beroep tegen de beslissing, omdat in haar optiek op deze wijze rechtsbijstand onbetaalbaar wordt. Of dat zo is, valt nog maar te bezien. Wij zullen deze zaak op de voet volgen en over nieuwe ontwikkelingen berichten. 

Spread the word. Share this post!